HPIXshop
shop
×
 x 

0 termék

A HPIX  Kft. – továbbiakban: HPIX - Általános Szerződési Feltételei Nagykereskedelmi Tevékenységre (továbbiakban: ÁSZF)

 

 

Preambulum

A HPIX Fotónyomtató rendszerek és ahhoz kapcsolódó kellékanyagok nagykereskedelmi forgalmazásával, fotós termékek bolti illetve internetes felületeken megvalósított kiskereskedelmével és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó gazdasági társaság, mely tevékenységét e termékek gyártó cégeivel (továbbiakban: Gyártók) kötött szerződések alapján végzi Magyarország területén.   

A HPIX

 1. teljes cégneve: HPIX Kft.;
 2. székhelye: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.;
 3. elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, 13-09-129937 szám alatt bejegyezve;
 5. adószáma: 14824441-2-13

    

 1. Az ÁSZF alkalmazása

 • A HPIX szállításai és szolgáltatásai – ha a HPIX és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.
 • Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és a HPIX közös megegyezése alapján kerülhet sor.
 • Ha a HPIX és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a HPIX szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik, illetőleg abban az esetben, ha a HPIX és a Vevő egymással külön szerződést köt, úgy mindazon kérdés tekintetében, amelyet az a szerződés nem szabályoz.
 • Jelen ÁSZF hatálya HPIX nagykereskedelmi (gépek és kellékanyagok forgalmazása), üzleti tevékenységére terjed ki.

 

 1. A szállítási szerződés létrejötte

 • A HPIX a termék ismertetőiben, honlapjain és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a HPIX beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.
 • Megrendelés menete Nagykereskedelmi értékesítés esetén:
  • Vevő a megvásárolni kívánt terméket írásban – elektronikus módon – a HPIX www.hpix.hu honlapján keresztül vagy e-mail útján, a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött üzenettel rendelheti meg. A HPIX bizonyos megrendelések esetén kérheti a Vevőtől, hogy az elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Vevő a megrendelésben meg kell jelölje a megvásárolni kívánt terméket. Kétség esetén a HPIX a megrendelés kiegészítésére hívja fel a Vevőt.
  • Vevő a hpix.hu honlapon keresztül akként rendelhet meg terméket, hogy cégét (vállalkozását) előzetesen a HPIX-nál regisztrálja, melynek következményeként a HPIX a vevőt regisztrációs azonosítóval látja el. A honlapon tett megrendelést a HPIX annak beérkezésével, vagy amennyiben visszaigazolásra sor kerül, a visszaigazolásával tekinti írásban megkötött szerződésnek. A szerződéseket a HPIX iktatja, azok utóbb hozzáférhetőek. A HPIX az adatbeviteli hibák a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosítását és kijavítását akként biztosítja, hogy a vevő megrendeléshez megadott adatai, továbbá a megrendelni kívánt termék adatai ellenőrzését és megerősítését lehetővé tesz a vevő számára a „megrendelt termék - és a vevői adatok helyességét ellenőriztem, a megrendelést elküldöm” szöveg mellett megjelenő ablak megjelölésével. A szerződés magyar nyelven jön létre a felek között. A megrendelés elküldésével a vevő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait a HPIX kezelje és azt üzleti tevékenységéhez felhasználja. A HPIX fogyasztónak minősülő vevővel nem köt szerződést a honlapon keresztül.
  • A szerződés a HPIX és a Vevő között – honlapon tett megrendelés kivételével - a Vevő által tett megrendelés írásban, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására írásban egy munkanapon belül nem kerül sor, úgy a szerződés a megrendelés napjától számított második munkanapon jön létre azzal, hogy a HPIX megrendelt termék fajtájától illetőleg típusától függően a megrendeléstől eltérő határidőben adhatja át a terméket szerződésszerűen Vevőnek
  • Amennyiben a HPIX a megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés a Vevő ezen nyilatkozatának HPIX általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal. 
  • A HPIX egyes megrendeléseket, a megrendelt termék egyedi tulajdonsága, illetőleg ára alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. Egyedi megrendelés esetén a HPIX a megrendelést írásban visszaigazolja illetőleg a megrendeléshez képest a szállítás feltételeit ugyancsak írásban közli Vevővel vagy a Vevővel egyedi szállítási szerződést köt. Egyedi szállítási szerződés megkötése esetén, az abban nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.
 • A HPIX jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.
 • Amennyiben Vevő a létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt – nem a HPIX szerződésszegő magatartása okán - eláll, úgy HPIX jogosult az ebből eredő kárának érvényesítésére, mely már megrendelt termék esetén a HPIX eladási ára 30%-nak megfelelő összeg, egyedi megrendelés esetén a HPIX eladási ára 100%-nak megfelelő összeg, valamint a HPIX Kft. megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.

 

 1. Teljesítési határidő

 • A HPIX az elő- és részszállítás (teljesítés) jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás (részteljesítés) esetén a szállítás (teljesítés) arányában köteles a Vevő az árat megfizetniA HPIX által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a HPIX beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért illetőleg a késedelemből eredő károkért a HPIX felelősséget nem vállal. Ha a HPIX a szállítással a közölt szállítási időponthoz képest több, mint 6 (hat) hetes késedelembe esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

 

 1. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

 • A HPIX a termék Vevő rendelkezésre állásáról kizárólag abban az esetben értesíti a Vevőt, ha erről a felek kifejezetten megállapodtak.
 • Az átadás-átvételre Vevő választása szerint
  • a HPIX mindenkori székhelyén vagy
  • a Vevő által megjelölt helyen kerül sor.
  •  HPIX a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.
 • Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a HPIX gondoskodik, mely esetben a termék kiszállításával kapcsolatos költségeket – ha a Felek e körben másként nem állapodtak meg - Vevő viseli.
 • Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a HPIX-el közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.
 • Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. Rejtett hiba esetén a HPIX az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek. A termék feldolgozása, átalakítása, megmunkálása vagy bármely más módon való felhasználása esetén a HPIX kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.
 • A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a termék ellenértékének kifizetését megtagadni.
 • A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében a HPIX-ról, vagy a teljesítésben a HPIX oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre, ezt követően a Vevő mennyiségi illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

 

 1. Árak és fizetési feltételek

 •  Az árlistákban, honlapokon és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.
 • A HPIX a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt termék árát egyoldalúan felemelni, abban az esetben, ha a termék beszerzési devizája és a magyar forint árfolyama között, a magyar forint hátrányára legalább 5%-t meghaladó árfolyamváltozás következik be a megrendelés és a számlázás időtartama alatt. Az áremelés mértékét a HPIX köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről a HPIX köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.
 • Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke – ha a felek másként nem állapodnak meg – a szerződés létrejöttekor esedékes. Az esedékes díjról a HPIX számlát állít ki, melynek kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Vevőt. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték HPIX bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.
 • Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a HPIX külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 • Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére, a késedelem kezdő napjától, a HPIX az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.
 • A fizetési feltételek megsértése esetén HPIX jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

 

 1. A tulajdonjog fenntartása

 • A szerződés tárgyát képező termék a HPIX tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.
 • Amennyiben a HPIX tulajdonát képező terméket a Vevő vagy a Vevő utasítására bármely harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a HPIX az így létrejött dolgokon tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.
 • Amennyiben Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a HPIX a tulajdonát képező terméket, vagy az 6.2. pontban leírt esetben a résztulajdonát képező dolgot, minden külön végrehajtható okirat nélkül, a termék (dolog) fekvése helyén magához veheti, mely esetben sem Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében a birtokvédelem. A HPIX a terméket (dolgot) további 30 napig őrzi majd ezt követően - a Vevő nem teljesítése esetén - jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles a HPIX a Vevőnek kifizetni.
 •  A HPIX 6.3. pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés a termék (dolog) kereskedelmi forgalomban történő értékesítésével minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

 

 1. Felelősség

 • Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a HPIX nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
 • A HPIX prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a HPIX semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A HPIX külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a termékek Vevő által célzott felhasználhatóságát nem ellenőrzi, amennyiben a termék felhasználhatóságát illetően kétség merül fel, úgy a termék gyártójának a termékre vonatkozó anyagai áttekintését (prospektus, katalógus stb.) javasolja. A HPIX felhívja a Vevő figyelmét, hogy a gyártók prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő felhasználási módok és feldolgozási lehetőségek csak tájékoztató jellegűek azokért sem a gyártó, sem a HPIX felelősséget nem vállal.
 • A HPIX nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.
 • Felelősség korlátozás
  • Amennyiben a HPIX valamely szerződése megszegésével valamely Vevőjének kárt okoz, úgy – a szándékos, illetőleg a súlyos gondatlanságból eredő károkozás kivételével – legfeljebb olyan összegű kártérítést köteles fizetni
   • termékértékesítés esetén, amely a termék beszerzési nettó értékének az ötszörösét;
   • szolgáltatás nyújtás esetén, amely a szolgáltatásért a károkozás naptári évében fizetendő díj összegét nem haladja meg.
  • A HPIX nem felelős a szerződésszegése okán igénybevett más szolgáltatók díjának megfizetéséért, illetőleg az esetlegesen bekövetkezett elmaradt haszonért, eshetőleges károkért és az ún. következményes károkért (pl. Vevő által fizetendő kötbérek, bánatpénzek).
  • A HPIX jelen pontban írt korlátozására arra tekintettel kerül sor, hogy a HPIX által alkalmazott árak (díjak) a felelősségvállalás mértékével megegyező módon kerültek a HPIX által megállapításra és ez, mint előny a felelősségvállalás korlátozásával járó hátrányt kiegyenlíti. 

 

 1. Szerviz

 • A HPIX az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos bármely szervizszolgáltatását, ideértve a jótállási kötelezettségen, vagy szerződéses kikötésen alapuló szervizszolgáltatást is, a termék gyártójának szervizhálózatán, mint alvállalkozón keresztül biztosítja. Az adott termék szervizelésére vonatkozó információk a HPIX alábbi telefonszámán keresztül érhetők el: 20/325 0077
 • Szervizelésre általában a bejelentést követő munkanapon kerül sor, amennyiben a bejelentés az előző munkanap 15.30 óráig megtörtént.

 

 1. Jótállás

 • A HPIX az általa forgalmazott termékekre a hatályos magyar jogszabályok szerint vállal jótállást.

 

 1. Termékekhez kapcsolódó szoftverek

Vevő tudomásul veszi, hogy a termékek egyes funkciói csak bizonyos szoftverek telepítésével működnek. Ezen szoftvereket a vevő bizonyos esetekben csak licencia díj megfizetése ellenében jogosult használni. HPIX az adott termékhez díjfizetés nélkül, illetőleg díjfizetése ellenében igénybe vehető szofteverekről a felek között létrejött szerződésben, vagy ha ez erről nem rendelkezik, úgy a www.hpix.hu honlapon külön tájékoztatást ad vevői számára. Amennyiben a HPIX az adott szoftver használati jogát valamely termékhez külön díj fizetése nélkül biztosítja, úgy ez nem jelenti azt, hogy az adott szoftver frissítése is díjfizetés nélkül elérhetővé válik a Vevő számára.

 

 1. Gyártói védjegyek és egyéb oltalmak tiszteletben tartása

 • HPIX felhívja vevői és szerződéses partnerei figyelmét arra, hogy bizonyos általa forgalmazott termékek és a termékekhez kapcsolódó szoftverek a termék gyártója védjegyeivel ellátottak, illetőleg azokat más olyan nemzetközi ipari - és szabadalmi oltalmak védik, melyek jogosultja a gyártó, továbbá azok a gyártó szellemi termékeinek minősülhetnek. Ennek megfelelően a vevő köteles tiszteletben tartani ezen oltalmakat és egyúttal tudomásul veszi azt, hogy a terméket különösen, de nem kizárólagosan nem jogosult:
  • más, harmadik személy számára semmilyen formában átruházni, továbbértékesíteni, bármilyen jogcímen használatba adni, kivéve, ha a HPIX és a Vevő között a szerződés kifejezetten a termék továbbértékesítésére jött létre;
  • a termék rendeltetési céljától eltérő módon és formában használni;
  • a terméket, annak bármely tartozékát, alkotórészét, kiegészítőit sajátjaként vagy más gyártó termékeként feltűntetni, illetőleg szerződéses partnerei felé azt látszatot kelteni, hogy az adott termék a sajátja vagy más gyártó terméke.
 •  Vevő jogosult adott esetben a gyártói logók, illetőleg védjegyek használatára abban az esetben, ha ehhez a gyártó, vagy reá tekintettel a HPIX hozzájárul, de kizárólag olyan körben és mértékig, amelyre a hozzájárulás kiterjed.
 •  Vevő köteles a fenti oltalmak fennállásáról és tiltott magatartásokról saját partnereit megfelelően tájékoztatni.
 •  A Vevő köteles megtéríteni a gyártó, illetőleg a HPIX részére a fenti oltalmak megsértéséből eredő mindazon kárt és költséget, ideértve az eljárási költségeket, a jogi képviselettel járó díjakat és az igényérvényesítés egyéb járulékos költségeit, melyet bármely harmadik fél jogszerűen érvényesít a gyártóval szemben, illetőleg melyet akár a HP, akár bármely harmadik fél jogszerűen érvényesít a HPIX-el szemben.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 • HPIX az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:
 • Interneten a HPIX hivatalos honlapján (www.hpix.hu),
 • mindenkori székhelyén, jelenleg a 2040 Budaörs, Liget u. 3/2. szám alatt.
 • A HPIX az ÁSZF esetleges módosításait a 12.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a HPIX a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.
 • A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a HPIX valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.
 • A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a HPIX hozzájárulásával ruházhatóak át.
 • Amennyiben a HPIX és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Budaörsi Városi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.
 • Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.
 • Jelen ÁSZF 2019. augusztus hó 1. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

 

Diószeghy Zoltán

Ügyvezető

HPIX Kft.

 

×

ÁLLÍTS ÖSSZE EGY KOMPLETT LABORT VELÜNK.

Professzionális fotónyomtató, szoftverrendszer, kellékanyagok egy kézből.
Minden mindenhez illeszkedik, együttműködik.

És tanáccsal, javaslatokkal, szervízzel is támogatunk.

 


TOP

HPIX Webshop

Köszöntünk!

A nyitóoldalon és a SHOP indulólapján ötleteket, tippeket találsz. Az árak megjelenítéséhez, rendeléshez lépj be a fejlécben található emberke ikonra kattintva. A termékek böngészését kezdheted a 'MINDEN TERMÉK' menüponttal, vagy a felső menüsávból egyenesen valamelyik kategóriára lépve. A listáknál mindig találsz teljes termékkategória menüt. Egy kategóriában állva balra fenn az adott kategórián belül, a fejlécben lévő nagyítóra kattintva minden termék között kereshetsz egy cikkszám, terméknév vagy akár egy termékleírás töredékére is.

A TUDÁSBÁZIS alatt rengeteg, folyamatosan bővülő mennyiségű információt találsz a fotós, fotólaboros témával kapcsolatban. A cikkek egy része minden látogató számára elérhető, de vannak olyan, tényleg csak aktív viszonteladók számára szóló anyagok, melyek csak bejelentkezés után olvashatók.

 

HPIX Webshop